Po co są drzewa

Moderator: Edyta Pe

Po co są drzewa

Postprzez Pawel1LO » Śr mar 14, 2012 15:17

Budowa drzewa i charakterystyka

Drzewa – grupa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe.
Grupa ta nie jest taksonem – grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Drzewa są roślinami wieloletnimi o zdrewniałych łodygach (i zwykle też korzeniach).
Od innych roślin drzewiastych (krzewów i krzewinek) różnią się posiadaniem łodygi głównej (pnia) rozgałęziającej się dopiero od pewnej wysokości. Liczne rozgałęzienia wraz z listowiem tworzą koronę drzewa.
Do drzew zalicza się niekiedy rośliny posiadające kłodzinę zamiast pnia zakończoną pękiem liści tj. paprocie drzewiaste, sagowcowe, palmy, pandany, juki i draceny.
Dział botaniki zajmujący się drzewami to dendrologia (gr. δένδρον – drzewo).
Drzewa posiadają zróżnicowaną budowę części nadziemnej.
Z powierzchni ziemi wyrasta pień, który od pewnej wysokości otoczony jest koroną składającą się z rozdzielających się gałęzi zakończonych liśćmi.
Pień oraz starsze, grubsze gałęzie są zdrewniałe, młode drewnieją z końcem okresu wegetacyjnego. Pień może na wysokości początku korony dzielić się na grubsze gałęzie, nazywane konarami, lub też może przebiegać pionowo w górę przez koronę, czasami nawet niemal do końca wysokości drzewa
ObrazekLIPA

Systematyka i pochodzenie drzew

Skamieliny najstarszych znanych drzew paleontolodzy odnaleźli w latach 70. XIX w. w Gilboa w stanie Nowy Jork, USA. Nazwano je Eospermatopteris.
Na podstawie fragmentów pni nie można było określić wyglądu całych roślin i przez lata powstało wiele ich wyobrażeń. W 2007 roku znaleziona została także korona drzewa, co pozwoliło poznać je w całości. Drzewa te rosły ok. 385 mln lat temu.
W nowożytnych systemach klasyfikacji roślin drzewa nie stanowią taksonu.
Formy drzewiaste należą do różnych współczesnych lub kopalnych jednostek taksonomicznych roślin lądowych – lepidofitów (widłaków drzewiastych), paproci, nagonasiennych i okrytonasiennych.
W pewnych taksonach formy drzewiaste lub krzewiaste są jedyne lub niemal jedyne (np. nagonasienne, wierzbowate), w niektórych są rzadkie (np. astrowate), a w innych częste są zarówno drzewa, krzewy, jak i rośliny zielne (np. różowate).
Obrazek wierzba

Podział tradycyjny

W leśnictwie, jak i w tradycji, stosuje się podział na drzewa iglaste i liściaste oraz wydziela różne grupy użytkowe (np. drzewa owocowe).
Drzewa iglaste (szpilkowe) należą do nagonasiennych. Mają liście w postaci igieł lub łusek.
W zdecydowanej większości są wiecznie zielone (tzn. nie zrzucają igieł na okres niekorzystnych warunków) – wyjątkiem są modrzewie, metasekwoje, cypryśnik błotny, modrzewniki oraz Glyptostrobus pensilis.
Drzewa iglaste dominują w górach oraz zimnym klimacie dalekiej północy. Niektóre gatunki występują również w lasach tropikalnych i na pustyniach.
Niektórzy dendrolodzy do grupy drzew i krzewów iglastych na drodze wyjątku włączają również inne rośliny nagonasienne, nienależące do taksonu iglastych, mimo że mają one szerokie liście lub brak liści, takie jak uznawany za drzewo liściaste miłorząb dwuklapowy i przęśl W kulturze anglojęzycznej analogiczną grupę roślin określa się jako softwoods, niezależnie od rzeczywistej twardości drewna konkretnych przedstawicieli.
Drzewa liściaste należą do okrytonasiennych.
Mają stosunkowo szerokie blaszki liści. Występują i dominują w ciepłym i umiarkowanym klimacie, przy czym w klimacie umiarkowanym przeważnie zrzucają zimą liście. W kulturze anglojęzycznej analogiczną grupę roślin określa się jako hardwoods lub broadleaf trees
Stosowany w polskiej tradycji podział dotyczy drzew i krzewów występujących współcześnie w strefie umiarkowanej i borealnej. Wyłamują się z niego niektóre drzewa i krzewy ze strefy międzyzwrotnikowej, takie jak przedstawiciele okrytonasiennych jednoliściennych: palmy, pandanowce, juki, draceny i in., a także nagonasienne sagowce i gniotowce czy paprocie
Obrazek
Zastosowanie

Drzewa odgrywają dużą rolę w życiu człowieka, dostarczają m.in. jednego z materiałów budowlanych, jakim jest drewno, a także takich substancji jak żywica lub kauczuk.
Pewne części niektórych drzew i krzewów mogą być wykorzystywane w celach spożywczych – przede wszystkim owoce, ale także kora (cynamonowiec), liście (herbata), nasiona (kawa), a nawet kwiaty (goździkowiec).
W leksykonach lub spisach gatunków roślin drzewa bywają oznaczane symbolem przypominającym symbol Saturna lub alchemiczny symbol ołowiu, tj. podwójnie kreślone h. (Pojedynczo kreślone h, czyli ħ, oznacza krzew).
Drzewa zapobiegają erozji i łagodzą wpływ pogody na ekosystem pod koroną drzew.
Wpływają także na klimat – zatrzymują wiatry w 20–70%.
Gdy jest dużo drzew wilgotność wzrasta i spada temperatura.

Rodzaje drzew występujące w Polsce

liściaste:
Dąb (Quercus)
Buk (Fagus)
brzoza (Betula)
czeremcha (Padus)
jabłoń (Malus)
jarząb (Sorbus)
jesion (Fraxinus)
olsza (Alnus)
głóg (Crataegus)
grab (Carpinus)
topola (Populus)
klon (Acer)
lipa (Tilia)
wierzba (Salix)
wiąz (Ulmus)
wiśnia (Cerasus)
Rodzaje drzew występujące w Polsce cz 2
sosna (Pinus)Obrazek
świerk (Picea)Obrazek
jodła (Abies)Obrazek
modrzew (Larix)Obrazek
cis (Taxus)Obrazek


Oczyszczająca rola drzew
-Lasy to wielkie pochłaniacze dwutlenku węgla, fabryki tlenu i nawilżacze powietrza
-Lasy pełnią fundamentalną rolę w obiegu CO2 w atmosferze, warunkując równowagę klimatyczną.
-Niestety, w wyniku wzrostu zapotrzebowania na surowiec drzewny oraz tereny pod uprawy rolne zalesienie ulega znacznemu zmniejszeniu.
Proces ten nie jest jednorodny – podczas, gdy na większości obszarów strefy umiarkowanej Europy i Ameryki Północnej obserwuje się gwałtownie narastające zamieranie lasu, w Polsce jest odwrotnie - obszary leśne systematycznie się powiększają.
Obecnie zajmują około 28,7% powierzchni kraju.
Planuje się by w 2020 roku lasy stanowiły 30% powierzchni kraju, a w 2050 – 33%.
Kilka słów o leśnym czyściku
Rośliny w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, a oddają życiodajny tlen. Jedna dorosła sosna "produkuje" tlen niezbędny do życia trzech osób.
Weźmy na przykład Bory Tucholskie.
Jako, że wyróżniają się bardzo wysokim zalesieniem, znakomicie pełnią funkcję filtra oczyszczającego powietrze i wodę.
Poprzez liście i szpilki drzewa wychwytują cząsteczki pyłów oraz sadzy, a także rozmaite szkodliwe substancje gazowe zanieczyszczające powietrze.
Obrazek bory tucholskie

Liczby drzew i jak pomagają
Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton.
Średnio typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu.
Na podstawie wielu badań w zakresie intensywności procesu fotosyntezy wynika, że z 1 m2 powierzchni liściowej drzew i krzewów dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu (O2).
Do drzew dostarczających największe ilości tlenu należą: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), wierzba krucha i dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg).
Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa szpilkowe, takie jak sosna. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat życia.
Warto wspomnieć, iż człowiek w procesie oddychania wykorzystuje w ciągu doby 14-18 m3 powietrza, a zużycie tlenu waha się w zależności od aktywności fizycznej od 60 do ponad 200 g.
Las na powierzchni 1 ha rocznie asymiluje rocznie około 3600 kg węgla, zawartego w 16 mln m3 powietrza.
To znaczy, że hektar lasu wchłania w ciągu 1 godziny tyle CO2 ile wydziela go w tym czasie 200 osób. Drzewa, które rosną w dużych skupiskach, wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat. Leśne powietrze jest bardzo czyste i przesycone tlenem (koniecznym do odżywiania i regeneracji wszystkich komórek organizmu).
Drzewa pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów , kadm, miedź, cynk).
Najdoskonalej filtruje powietrze las świerkowy.Ale nawet świerkowy żywopłot, posadzony wzdłuż ruchliwej ulicy, potrafi zatrzymać do 70% zanieczyszczeń.
Obrazek

Las przeciw szokom termicznym
Tereny zielone mogą również absorbować znaczne ilości temperatury, a także chronią przed nagłymi zmianami temperatury, łagodząc klimat.
Koszenie niszczy znaczną część roślinności i powoduje, że tereny zielone nie spełniają tej roli.
Skutkuje to średnim wzrostem temperatury w miastach o kilka stopni Celsjusza, co w miesiącach letnich powoduje pogorszenie komfortu i warunków życia ludzi.

Wycinanie lasów a środowisko

Wycinanie lasów odbywa się w zastraszającym tempie. Jeżeli będzie się ono utrzymywało na tym samym poziomie to już niedługo puszcze tropikalne ulegną zagładzie. Wówczas pozostaną tylko dwa obszary pierwotnej dżungli. Jeden w Brazylii i Peru (zachodnia część basenu Amazonki) oraz drugi w dorzeczu Konga.
Pozostaną jedynie niewielkie tereny lasów deszczowych tworząc izolowane oazy. Intensywne wycinanie lasów pociąga za sobą ograniczanie ilości zwierząt na tym terenie, ponieważ w ten sposób zabiera im się środowisko do życia czyli tereny łowieckie, wodopoje, miejsca do rozmnażania.
Katastrofa, która nadchodzi w lasach tropikalnych może być porównywalna z wymieraniem fauny i flory w odległej przeszłości Ziemi. Wszystkie organizmy żyjące na kuli ziemskiej są w pewien sposób powiązane ze sobą i zależne od siebie.
Tworzą sieć życia. Jeżeli któryś z jej elementów ulegnie uszkodzeniu to naruszona będzie cała sieć.
Zjawisko takie można zaobserwować przy wycinaniu lasów tropikalnych.
Wilgotne lasy tropikalne podczas procesu fotosyntezy pochłaniają z powietrza szkodliwy dwutlenek węgla i wydzielają tlen. Wchłaniają bardzo dużą ilość wody deszczowej, którą oddają z powrotem do atmosfery w postaci pary wodnej, gdyż same zużywają jej niewiele.
Lasy przyczyniają się do tworzenia nowych chmur deszczowych, dzięki którym ponownie otrzymują wodę, która jest niezbędna do życia wielu milionom roślin i zwierząt. Dwutlenek węgla zaliczany jest, oprócz wielu innych substancji, do gazów cieplarnianych.
Jego nadmiar gromadzi się w atmosferze i jest jedną z przyczyn efektu cieplarnianego czyli prowadzi do zmian średniej globalnej temperatury Ziemi.
W wyniku działalności człowieka zwiększa się ilość gazów cieplarnianych w atmosferze co może spowodować bardzo poważne zmiany klimatyczne. Tak więc niszczenie lasów tropikalnych jest ściśle powiązane z procesem ocieplania się ziemskiego klimatu.
Obrazek

Po co drzewa w miastach

KORZYŚCI ZIELENI MIEJSKIEJ PARKÓW: Jedna 60 – letnia sosna "produkuje” w ciągu doby tyle tlenu, ile wynosi zapotrzebowanie 3 osób.
100 – letni buk to 1200 litrów tlenu na godzinę; dopiero zasadzone 2700 młodych drzewek zrekompensuje wycięcie jednego starego drzewa.

Jedno duże drzewo ( 25 metrów wysokości ) usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne.
Według obliczeń amerykańskich, drzewo w czasie swojego 50 – letniego życia produkuje tlen o wartości 31 250 USD.

Pochłaniając dwutlenek węgla, drzewa przeciwdziałają skutkom efektu cieplarnianego, choć ilość CO2 , w atmosferze ciągle rośnie na skutek działalności człowieka.
Drzewa absorbują także zanieczyszczenia powietrza : tlenki węgla, ozon, dwutlenek siarki, przy czym drzewa liściaste są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia niż iglaste.
Pył unoszony z wiatrem może być ograniczony o 75% dzięki obecności drzew.
Dym i nieprzyjemne zapachy mogą być pochłonięte przez drzewa i zastąpione przez ich przyjemniejsze, naturalne aromaty.
ZIELEŃ MIEJSKA CHRONI ZASOBY WODNE: Według badań amerykańskich, w czasie swojego 50 – letniego życia drzewo recykluje wodę o wartości 37 500 USD i zapobiega erozji gleby.
Zielone kurtyny przeciwdziałają erozji; pasy zieleni wokół zlewni rzek zmniejszają erozję wodną i zwiększają retencję chroniąc jakość zasobów wodnych.
DRZEWA POZWALAJĄ NAM ZAOSZCZĘDZIĆ ENERGIĘ: Dorosłe drzewo w lecie transpiruje do powietrza 450 litrów wody dziennie, co odpowiada pracy pięciu dużych klimatyzatorów, pracujących 20 godzin na dobę i obniżających temperaturę o 3-7 0C.
Cień drzew obniża zewnętrzną temperaturę powierzchni budynku o 9 0C obniżając koszty ochładzania powietrza.
Zimą ochrona przeciwwiatrowa z drzew może zmniejszyć koszty ogrzewania o 20 – 30 %.
ZIELEŃ MIEJSKA UPIĘKSZA NASZE OSIEDLA : Drzewa poprawiają linię architektoniczną budynków, oznaczają drogi komunikacyjne, dodają kolorytu i powagi publicznym budynkom.
Dobrze usytuowane drzewo jest buforem chroniącym przed zanieczyszczeniami i hałasem komunikacyjnym (50%).
Ocienione chodniki, pobocza dróg, zielone skwery i parki miejskie dostarczają miejsc rekreacji, wypoczynku, kontemplacji.
Miejska zieleń to środowisko dla życia dzikiej fauny.
Domy zlokalizowane pośród zieleni mają większą wartość rynkową.

Programy zasiewania drzew

Programy firmy żywiec zdrój.
O programie
Milion drzew, milion korzyści
„Po stronie natury” to program ekologiczny, którego celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problem ochrony środowiska naturalnego. Od 2009 roku Firma Żywiec Zdrój razem z Fundacją Nasza Ziemia oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach upowszechniają wiedzę o korzystnym wpływie drzew na środowisko, w którym żyjemy, a tym samym - na nasze życie.
Zadaniem programu jest m.in. nauka szacunku dla drzew, które produkują potrzebny do życia tlen, pochłaniają odpowiedzialny za zmiany klimatyczne dwutlenek węgla, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, tłumią hałas, wspomagają retencję i mają znaczący wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu.
Sadząc drzewa tworzymy bowiem nie tylko zielony krajobraz – pomagamy dbać o klimat Ziemi oraz przyczyniamy się do zachowania bioróżnorodności.
Do tej pory dzięki wsparciu finansowemu organizatora powstały m.in. arboreta i przyszkolne parki dendrologiczne, edukacyjne ścieżki rowerowe, przywrócono rdzenne gatunki rosnące na określonych terenach, powstała nawet pierwsza w Polsce „szkoła zero emisyjna”, odbyło się także 60 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w których udział wzięło 1200 osób.

Wesprzyj akcję - posadź drzewo
Istnieje wiele sposobów na wyrażenie swojego poparcia dla programu „Po stronie natury”. Każdy, kto kupuje butelkę wody Żywiec Zdrój pomaga nam realizować akcję sadzenia miliona drzew w Beskidzie Żywieckim oraz działania edukacyjne. Swoje poparcie dla programu „Po stronie natury” można wyrazić także poprzez posadzenie wirtualnego drzewa na stronie http://www.postronienatury.pl.
Wystarczy wejść na zakładkę „Posadź drzewo”, wybrać gatunek drzewa oraz lokalizację i gotowe!
Dotychczasowe efekty programu
-2 miliony posadzonych drzew w Beskidzie Żywieckim
-55 zrealizowanych projektów ekologicznych odpowiadających na konkretne potrzeby lokalnych społeczności
3 000 osób i ponad 130 lokalnych instytucji zaangażowanych w ich realizację
23 przeprowadzone szkolenia dla 300 nauczycieli i edukatorów z całej Polski
60 zrealizowanych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 1200 osób


Amazonia

Obrazek
Amazonia (hiszp. Amazonía, port. Amazônia, fr. Amazonie, ang. Amazonia) – region w Ameryce Południowej w dorzeczu Amazonki, na obszarze Boliwii, Brazylii, Ekwadoru, Gujany, Gujany Francuskiej, Kolumbii, Peru, Surinamu i Wenezueli
obejmujący Nizinę Amazonki, w południową część Wyżyny Gujańskiej i północno-zachodnią część Wyżyny Brazylijskiej.
Teren ten zajmuje obszar siedmiu milionów kilometrów kwadratowych, z czego około 5,5 miliona kilometrów kwadratowych zajmuje amazoński las deszczowy (portugalskim: Floresta Amazônica, po hiszpańsku: Selva Amazónica) – wilgotny las liściasty leżący na terenie dziewięciu państw: Brazylii (60 procent lasu deszczowego), Peru (13 procent, drugie po Brazylii), Kolumbii, Wenezueli, Ekwadoru, Boliwii, Gujany, Surinamu i Gujany Francuskiej.
Cztery z nich noszą wobec tego nazwę krajów amazońskich. Amazonia stanowi ponad połowę wszystkich lasów deszczowych oraz największy, najbogatszy gatunkowo obszar na planecie.


Flora i fauna Amazonii
Obrazek rzeka amazonka
Wilgotne lasy tropikalne są najbogatszym w gatunki biomem, a tropikalne lasy w Amerykach są konsekwentnie bogatsze w gatunki niż lasy tropikalne w Afryce i Azji.
Jako największy obszar lasów tropikalnych w Amerykach, lasy amazońskie mają niezrównaną różnorodność biologiczną.
Jeden na dziesięć znanych gatunków na świecie mieszka w dżungli Amazońskiej.
Region jest zamieszkany przez około 2,5 miliona amazońskich gatunków owadów, dziesiątki tysięcy gatunków roślin i około 2000 gatunków ptaków i ssaków.
Do dzisiaj sklasyfikowano tam naukowo co najmniej 40 000 gatunków roślin, 3000 gatunków ryb, 1294 gatunków ptaków, 427 gatunków ssaków, 428 gatunków płazów i 378 gatunków gadów.
W samej Brazylii naukowcy opisali od 96 660 do 128 843 gatunków bezkręgowców.
Różnorodność gatunków roślin jest największa na Ziemi.
Według niektórych ekspertów na jednym kilometrze kwadratowym może rosnąć w przybliżeniu 75 000 rodzajów drzew i 150 000 gatunków wyższych roślin, a jeden kilometr kwadratowy może mieścić 90 790 ton żywych roślin.
Są to największe tego typu ilości na Ziemi.
Mieszka tu około 20% wszystkich ptaków Ziemi.
Do dzisiaj skatalogowano około 438 000 gatunków roślin o znaczeniu ekonomicznym lub kulturowym, ale nadal pozostało dużo takich, które nie zostały jeszcze opisane, ani nawet odkryte

Geografia
ObrazekSystem korzeni podporowych w lesie zalewowym

Amazonia znajduje się głównie na terenie dorzecza Amazonki i jej ponad 1100 dopływów. Dorzecze zostało ukształtowane w czasie paleozoiku, pomiędzy 500 a 200 milionów lat temu.
System korzeni podporowych w lesie zalewowym
Panuje tam wilgotny klimat równikowy o wysokiej średniej sumie opadów (do 4000 mm), ze średnimi rocznymi temperaturami od 24 do 27 °C.
Do lat 70. XX w. obszar był bardzo słabo zagospodarowany i zamieszkany głównie przez łowiecko-zbieracze ludy tubylcze, takie jak Pirahã i Yanomami.
Od tego czasu, w związku z licznymi programami osadniczymi (zwłaszcza w Brazylii), rozwija się w Amazonii chów bydła oraz górnictwo – głównie rud żelaza, manganu, cyny i glinu.
Lasy Amazonii są zwane "zielonymi płucami świata".
To tu występuje największa produkcja tlenu, a zarazem pochłaniane jest najwięcej dwutlenku węgla na świecie.
W lasach Amazonii mieszkają do dziś plemiona, które nie miały styczności z cywilizacją

Susza w 2005
W 2005 część dorzecza Amazonki została dotknięta najgorszą od 100 lat suszą.
Były również wskazania, że rok 2006 mógł być kolejnym rokiem suszy.
Artykuł z 23 lipca 2006 w brytyjskiej gazecie The Independent donosił o badaniach wykonanych przez Woods Hole Research Center, wykazujących, że las w swojej obecnej postaci może przetrwać jedynie trzy lata suszy.
Naukowcy z brazylijskiego National Institute of Amazonian Research utrzymują, że skutki suszy oraz wycinania lasu w tamtym klimacie mogą doprowadzić do punktu krytycznego, po przekroczeniu którego las nieodwracalnie zacząłby umierać. Wymarcie lasu i jego zamiana w sawannę lub pustynię miałyby katastrofalne skutki dla ziemskiego klimatu.
Według WWF, zmiany klimatu w połączeniu z wycinaniem lasu nasilają efekt wysychania martwych drzew, co stwarza zagrożenie pożarami lasu

Organizacje dbające o środowisko

WWF- organizacja pozarządowa powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym.

Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

IUCN-(ang. International Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego.
Jej siedziba mieści się w Gland w Szwajcarii.

Historia WWF
Obrazek
W czasie prawie 50 lat swojego istnienia WWF zainicjował, przeprowadził lub pomógł w realizacji ponad 12 600 przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody w 154 krajach świata, przyczyniając się do powstania 270 parków narodowych.
Organizacja została powołana do życia 11 września 1961 roku.
Na pomysł jej utworzenia wpadł dyrektor generalny UNESCO Sir Julian Huxley który podczas podróży do Afryki dostrzegł, że zniszczenie środowiska i nieograniczone polowania mogą wkrótce doprowadzić do wymarcia niezwykłej fauny tego kontynentu.
Ideę utworzenia międzynarodowej fundacji, która zajmowałaby się ochroną przyrody, poparli ornitolog Max Nicholson i wiceprezydent IUCN Sir Peter Scott, który zaprojektował logo WWF – czarno-białą pandę.
Siedzibą organizacji stała się Szwajcaria.
Z czasem zaczęły również powstawać narodowe oddziały fundacji w wielu krajach świata.
Od początku swojego istnienia WWF gromadzi fundusze niezbędne do ochrony przyrody, oraz promuje edukację i badania, które służyłyby ocaleniu najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk na Ziemi.
Zadaniem fundacji jest nie tylko ochrona ginących zwierząt, ale także przeciwdziałanie zniszczeniu środowiska naturalnego.
W latach 1980., wspólnie z IUCN oraz UNEP, WWF stworzył Światową Strategię w Zakresie Ochrony Przyrody, którą podpisał Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Strategia, opublikowana jednocześnie w 34 stolicach świata, stała się podstawą kompleksowego spojrzenia na ochronę środowiska oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.

źródła
http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wildlife_Fund
http://pl.wikipedia.org/wiki/IUCN
http://www.e-lasy.pl/aktualnosci/110-wy ... lasow.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buk_wielkolistny
http://wakacjomaniak.pl/polska-atrakcyj ... i-szeroka/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozost ... wisko.html
http://dlaklimatu.pl/Oczyszczajaca-rola-drzew
http://www.rcee.katowice.pl/akcja-posad ... escie.html
http://www.postronienatury.pl/o-programie.html
http://www.e-ogrody.pl/Ogrody/51,113408 ... 3.html?i=2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amazonia#Flora_i_fauna
http://www.wigry.win.pl/lasy/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cis_%28ro%C5%9Blina%29
http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Modrzew/Modrzew.html
http://www.ogrod-gardener.pl/1/4/4/jodl ... barwna.php
http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Swierk/Swierk.html
http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Sosna/Sosna.html


Czekam na wasze opinie
Pawel1LO
 
Posty: 20
Dołączył(a): Śr mar 07, 2012 11:51

Postprzez » Śr mar 14, 2012 15:17

 

Re: Po co są drzewa

Postprzez Edyta Pe » Śr mar 14, 2012 21:22

Moja opinia jest baaaardzo OKEJOS :D :D :D

Dzięki !!!!
Edyta Pe
 
Posty: 71
Dołączył(a): Wt gru 27, 2011 17:17

Postprzez » Śr mar 14, 2012 21:22

 


Powrót do Braterstwo Ziemi

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość